FORRETNINGSBETINGELSER FOR FLEX MEDIA

1. Anvendelse

Forretningsbetingelserne finder anvendelse i alle forhold mellem kunden og Flex Media, medmindre der er indgået en særlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse betingelser er fraveget.
 

2. Produkter og Ydelser

Samtlige Flex Medias produkter er omfattet af forretningsbetingelserne. Der kan være specielle betingelser tilknyttet den enkelte aftale, i givet fald vil de stå i den enkelte aftale.
 

3. Indgåelse af aftalen

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt. Dette sker ved at kunden underskriver en ordrebekræftelse, eller ved at kunden via e-mail bekræfter, at denne gerne vil benytte sig af et modtaget tilbud fra Flex Media.

I denne forbindelse accepterer kunden nærværende forretningsbetingelser, hvormed Flex Media kan påbegynde leverancen af de aftalte produkter og ydelser. Kunden forpligter sig til at levere alt relevant materiale til brug for igangsættelse af ydelsen. Dette skal være modtaget af Flex Media 7 dage fra aftalt opstartsdato.

Hvis eventuelle tekster, billeder mv., fra kundens eksisterende hjemmeside og øvrige materiale, som skal anvendes af Flex Media til oprettelsen af hjemmesiden, er ophavsretligt, varemærkeretligt eller på anden måde immaterialretligt beskyttet, skal kunden specifikt ved skriftlig henvendelse informere Flex Media om de materialer, der er beskyttet, og derfor ikke kan anvendes uden et samtykke fra tredjemand. En mundtlig meddelelse ved et møde eller samtale med Flex Media, om at materialet eller dele af materialet er immaterialretligt beskyttet, er derfor ikke tilstrækkelig. Det er kundens ansvar at skaffe samtykket til brug af dette materiale. Hvis kunden ikke giver denne information skriftligt omkring immaterialretligt beskyttet materiale, fraskriver Flex Media sig alt ansvar ved et eventuelt retskrav fra kunden og fra tredjemand.

Kunden har derfor selv ansvaret for lovligheden af det materiale, som denne anskaffer eller beder Flex Media om at anvende til brug på hjemmesiden mv.

Kunden forpligter sig endvidere til at opgive korrekt navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mailadresse.

I tilfælde af en opgave mod forventning viser sig for omfattende, forbeholder Flex Media sig retten til at ophæve aftalen uden omkostninger for Flex Media.

Alle oplysninger om kunden vil blive behandlet fortroligt. Flex Media er dog berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet samt oplysninger krævet af myndigheder og lignende.

Ved udarbejdelse af statistikker og i forbindelse med salg- og markedsføring forbeholder Flex Media sig retten til at anvende kundens abonnementsoplysninger.
 

4. Levering

Tidspunktet for levering er specificeret i den enkelte aftale, såfremt dette er relevant.
 

5. Opsigelse af aftalen

Ved aftaleindgåelse forpligter kunden sig til en aftaleperiode på 12 måneder fra opstartsdatoen angivet i ordrebekræftelsen, medmindre anden aftaleperiode er aftalt. Der vil ske automatisk fornyelse af aftalen, såfremt Flex Media ikke har modtaget en opsigelse senest 3 måneder før, den nye aftaleperiode begynder.

Hvis kunden ønsker at opsige aftalen, skal der ske skriftlig henvendelse til Flex Media enten via mail på info@flex-media.dk eller ved anbefalet brev. En opsigelse pr. mail er først endelig, når kunden har modtaget en kvittering på opsigelsen fra Flex Media. Kunden skal ved opsigelsen oplyse om kundenavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. 

Hvis Flex Media ønsker at opsige en aftale, uden at der er sket en misligholdelse fra kundens side, kan aftalen til enhver tid opsiges skriftligt eller elektronisk med én måneds varsel. I en sådan situation, vil forudbetalt beløb tilbagebetales til kunden. Flex Media kan endvidere opsige del- og/eller tillægsprodukter (fx grundet ændringer af/i teknologi). Opsigelse af del- og/eller tillægsprodukter giver ikke kunden ret til opsigelse af aftalen. Såfremt der er foretaget særskilt betaling for disse del- og/eller tillægsprodukter, vil forudbetalt beløb blive tilbagebetalt.

Såfremt kunden har købt et abonnementsprodukt, stoppes ydelsen ved førstkommende hverdag efter aftaleperiodens ophør. Flex Media gør i den forbindelse opmærksom på, at kunden selv er ansvarlig for evt. at foretage backup af mails, data, mv. inden denne tidsfrist.

Såfremt ydelsen er en SEO aftale, hvor platformen (hjemmesiden) er stillet vederlagsfrit til rådighed for kunden i aftaleperioden, beholder Flex Media ved en opsigelse rettighederne til hjemmesiden, webhotel, landingssider, know-how, billeder, videoer mv. som er fremstillet af Flex Media og andre produkter/ydelser tilknyttet til aftalen, da disse er ophavsretligt beskyttet. Såfremt kunden flytter domænet til en anden udbyder, vil Flex Media lukke alle services tilknyttet domænet.
 

6. Indholdet af aftalen

Indholdet i aftalen er som udgangspunkt specificeret i den enkelte aftale.

Vedrørende leverancer af server- og liniekapacitet forventer Flex Media af kunden, at der ikke foretages ekstreme eller urimelige belastninger. For en afklaring af webhotellets specifikke indhold (fx serverplads, antal e-mails og besøgende pr. dag, mv.) henvises til webhotellets indholdsbeskrivelse, som kan oplyses ved henvendelse til Flex Media.

Har kunden købt en SEO aftale, hvor platformen (hjemmesiden) er stillet vederlagsfrit til rådighed for kunden i aftaleperioden,opretter og programmerer Flex Media en hjemmeside. I aftaleperioden vil Flex Media vederlagsfrit redigere, oprette og slette almindelige billeder og tekster, såfremt kunden anmoder om dette. Rettelser foretages som udgangspunkt indenfor 7 arbejdsdage efter modtagelse af materiale, men kan variere i henhold til ferie, helligdage, løsning el. andet. Efter 24 måneder tilbydes der et redesign af hjemmesiden.

Hvis kunden ønsker særlige programmeringsprodukter (fx specielle formularer, produktvælger, mv.), kan dette aftales særskilt med Flex Media. Der skal her gøres opmærksom på, at sådanne produkter ikke kan tages med ved en kundes eventuelle opsigelse, samt at ekstra vedligehold af produktet kan være nødvendigt, hvorfor der kræves særskilt betaling for produktet og vedligeholdelse af dette.
 

7. Fakturering og Betalingsbetingelser

Alle priser, der aftales mellem kunden og Flex Media, er eksklusive moms, og der faktureres på månedlig basis, medmindre andet er aftalt. Det fakturerede beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato, og der faktureres forud for den aftalte abonnementsperiode.

Såfremt kunden har købt et abonnementsprodukt, skal kunden tilmeldes betalingsservice efter aftaleindgåelsen. Såfremt kunden ikke er tilmeldt betalingsservice, påregnes et gebyr på kr. 50,00 pr. faktura.

I forbindelse med opstart af abonnementer, forekommer der tilfælde, hvor opstartsdato ligger i indeværende måned for aftaleindgåelsen, vil der, grundet Flex Medias betingelser om forudbetaling og tilmelding til betalingsservice, faktureres manuelt for indeværende måned og efterfølgende måned på én faktura.

Flex Media forbeholder sig retten til at viderefakturere til kunden, såfremt at Flex Media bliver pålagt at betale for moms i tilfælde, hvor det oplyste momsnummer ikke eksisterer eller indeholder fejl.

Der sker en justering af abonnementer på op til 5 % hvert år i januar måned.
 

8. Misligholdelse af aftalen

Ved væsentlig misligholdelse omkring abonnementsprodukter, forbeholder Flex Media sig retten til at opkræve det skyldige beløb for hele aftaleperioden på én gang, uanset om der er tale om en aftaleperiode på 12 måneder eller et andet antal måneder.

Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, at kunden ikke betaler det skyldige beløb efter modtagelse af første og anden rykker vedrørende samme betalingskrav fra Flex Media. Det anses endvidere som en væsentlig misligholdelse, hvis kunden ikke betaler rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, eller hvis kunden gentagende gange anvender hjemmesiden, webhotel eller mail på ulovlig eller uetisk vis.

Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, vil Flex Media påregne 1,0 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen samt sende to rykkerskrivelser af kr. 100,00 pr. stk. med minimum 10 dages mellemrum. 

Såfremt det skyldige beløb ikke betales efter to rykkerskrivelser for samme krav, eller hvis der ikke betales rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, vil Flex Media sende en faktura med henblik på opkrævning af Flex Medias fulde tilgodehavende for aftaleperioden, da der dermed er tale om en væsentlig misligholdelse fra kundens side.

Hvis kunden ikke betaler det fulde tilgodehavende, sender Flex Media én rykkerskrivelse af kr. 100,00, og hvis kunden ikke betaler herefter, vil Flex Media foretage retslige skridt med henblik på inddrivelse af deres krav.

De afdrag på gæld som kunden måtte betale til Flex Media i forbindelse med rykker- og inkassobreve, vil først blive afskrevet på renter og gebyrer.

Flex Media forbeholder sig retten til at lukke hjemmeside, webhotel, mail og/eller stoppe alt arbejde (fx udarbejdelse af landingssider) uden varsel, såfremt kunden ikke betaler rettidigt. Disse vil først blive genåbnet, når Flex Media har modtaget sit fulde tilgodehavende, og der vil ikke ske nogen levering af løbende ydelser, før det skyldige beløb er betalt.

Fortsat levering af nogle ydelser ved ikke rettidig betaling medfører ikke, at kunden kan påberåbe sig alle ydelser i aftalen leveret.

Flex Media forbeholder sig endvidere retten til at lukke hjemmeside, webhotel og mail i det tilfælde at kunden anvender hjemmesiden, webhotel og mail på ulovlig, krænkende eller uetisk vis. Flex Media forbeholder sig retten til at definere, hvad der kan anses som uetisk. Flex Media vil herefter sikre sig, at gentagelser ikke finder sted, før at der genåbnes for disse. Sker der yderligere misbrug, vil Flex Media lukke for hjemmeside, webhotel og mail, opsige aftalen uden varsel samt fakturere kunden for det fulde tilgodehavende på én gang. Flex Media gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage mass-mailing, spam og large-scale e-mailing, hvis modtagerne ikke har accepteret at modtage disse fra kunden.

Materiale (filmklip, billeder, hyperlinks, tekst mv.) der benyttes ulovligt, eller som kan opfattes som krænkende eller uetisk, må ikke anvendes på hjemmesiden. Flex Media vil i disse situationer forbeholder sig retten til at slette materialet uden varsel.
Ved kundens misligholdelse af aftalen er Flex Media berettiget til at søge erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
 

9. Immaterielle rettigheder

Kunden gøres opmærksom på, at brugen af ophavsretlige værker, know-how og andre immaterialretligt beskyttede værker (fx ved uden samtykke at bruge, distribuere eller downloade disse), anses som en krænkelse af tredjemands rettigheder. Kunden bør derfor sikre sig ved brugen af disse at have modtaget et udtrykkeligt samtykke fra rettighedshaver.

Flex Media fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt tredjemands rettigheder bliver krænket i sådanne tilfælde. Kunden skal endvidere være opmærksom på, at såfremt denne eller andre på dennes foranledning anvender billeder mv., fra hjemmesiden, kan dette medføre krav fra tredjemand (fx brug af billeder som Flex Media har købt rettigheden til at bruge på hjemmesiden). Flex Media fraskriver sig også i disse tilfælde ethvert ansvar, såfremt tredjemands rettigheder bliver krænket.

Flex Media skal have skriftlig besked ved anbefalet brev, såfremt kunden melder sig ud af en brancheforening, da branchens logo, betingelser, tekst, billeder mv. dermed ikke må fremgå af kundens hjemmeside. Kunden skal derfor informere Flex Media 30 dage før udmeldelsen, således at alt dette materiale er fjernet ved udmeldelsen. Såfremt kunden ikke overholder dette, kan Flex Media ikke gøres ansvarlig for den fortsatte visning af branchematerialet på hjemmesiden.

Hvis Flex Media står for udarbejdelsen af hjemmesiden, det grafiske layout (videoer, tekst, meta descriptions, mv.) og udarbejdede landingssider tilknyttet til hjemmesiden, har kunden ophavsretten til dette og oparbejdet know-how, medmindre kunden har købt en SEO aftale, hvor platformen (hjemmesiden) er stillet vederlagsfrit til rådighed for kunden i aftaleperioden. Benyttelse af dette beskyttede materiale uden skriftligt samtykke fra Flex Media er ulovligt. Flex Media er endvidere registrant af det primære domæne, og har derfor eneretten til at benytte dette, såfremt samarbejdet ophører mellem kunden og Flex Media. Kunden kan derfor ikke overdrage hjemmesiden, webhotel, mv. til tredjemand og kopiering af det beskyttede materiale vil medføre en konventionalbod på 25.000,- til kunden og eventuel tredjemand. Der skal gøres opmærksom på, at kunden ikke kan fraskrive sig ansvaret, i tilfælde af at tredjemand kopier hjemmesiden, og dermed ulovligt benytter Flex Medias beskyttede materiale helt eller delvist. Såfremt der fortsættes med den ulovlige benyttelse af Flex Medias rettigheder, vil Flex Media foretage retslige skridt med henblik på at få stoppet den ulovlige benyttelse af deres rettigheder. Betaling af konventionalboden udelukker ikke Flex Media fra at søge erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Flex Media har endvidere ophavsretten til deres forretningsbetingelser, hvorfor disse ikke må anvendes eller kopieres, hverken helt eller delvist, uden Flex Medias skriftlige samtykke.


10. Ansvarsfraskrivelse

Flex Media fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade i forbindelse med redelegering af et domæne samt tab af mails, fejl i mailsystemet eller for opståede problemer med mailsystemet.

Derfor anbefaler Flex Media, at kunden foretager backups af mails, inden Flex Media begynder med redelegering, opsætning, mv.

Flex Media foretager ikke support i forbindelse med kundens import af kontakter og tidligere modtagende, sendte og gemte mails og foretager heller ikke opsætning af e-mailskonti på mobil, tabletter og lignende.

Flex Media kan ikke drages til ansvar for tab og skade som følge af inficering af virus, malware og lignende i mail og/eller på hjemmesiden.

Endvidere er Flex Media ikke ansvarlig for data på webhotellet og på diverse mailkonti. Såfremt der sker forstyrrelser i adgangen til systemer og servere, fraskriver Flex Media sig ethvert ansvar ved tab eller skade i forbindelse med disse forstyrrelser. Flex Media vil dog gøre sit bedste for, at der konstant er fuld adgang til dette. Endvidere fraskriver Flex Media sig ansvaret for tab eller skade der skyldes tredjemand (fx problemer der opstår i forbindelse med webhotel). 

Ydermere fraskriver Flex Media sig ansvaret for tab og skade grundet opdateringer i søgemaskiner. Flex Media kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger, da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører der står for dette.

Flex Media er ej heller ansvarlig for bortkommen eller beskadigede materialer, som kunden har overdraget til Flex Media. Derfor opfordrer Flex Media kunden til at overdrage kopier af materialet eller selv beholde kopier af det overdragne, således at kunden ikke mister materialet ved beskadigelse eller bortkomst. 

Ydermere er Flex Media ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab, samt skade på fast ejendom, løsøre eller andet af værdi. Eventuelle krav mod kunden fra tredjemand kan ikke videreføres til Flex Media.

Flex Media kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser og force majeure-forhold. Force majeure-forhold skal forstås som en ekstraordinær situation, som Flex Media ikke har haft mulighed for at tage højde for eller forudse.
 

11. Varsling og ændringer i Flex Medias eller kundens forhold

Flex Media varsler kunden via e-mail i forbindelse med vedligeholdelse. Ændringer i aftalen, der kan påvirke kundens forhold, vil ligeledes blive varslet ved e-mail. Der vil blive sendt mail til den mail adresse der står som modtager af fakturaer, medmindre kunden skriftligt har specificeret en anden e-mailadresse pr. mail til Flex Media.

Ændringer der er til gunst for kunden vil blive gennemført uden forudgående varsel. Disse ændringer træder i kraft ved en ny aftaleperiode for den enkelte kunde. Hvis en ændring bliver varslet, således at en kunde ikke kan nå at opsige aftalen, før den nye aftaleperiode begynder, vil den ændrede aftale/de nye aftalevilkår først gælde fra den næst gældende aftaleperiode, medmindre andet er anført eller medmindre lovkrav fordrer ændring i betingelserne.
Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive varslet på Flex Medias hjemmeside, medmindre der er tale om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne, hvilket vil blive oplyst til kunderne ved e-mail. Sådanne ændringer vil træde i kraft 8 dage efter offentliggørelsen. 

Af hensyn til driften forbeholder Flex Media sig retten til løbende at ændre og foretage rettelser i produkter og ydelser samt stoppe med at tilbyde specifikke abonnementstyper og services.

Flex Media forbeholder sig endvidere retten til at ændre navn og/eller virksomhedsform samt til at overdrage den tekniske drift og ydelser til tredjemand.

Sådanne ændringer kan ikke medføre ophævelse af aftalen.

Hvis en kundes oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller lignende) ændres i abonnementsperioden, er kunden forpligtet til at give Flex Media skriftlig besked hurtigst muligt.
 

12. Personlig information – Hvad vi indsamler og hvorfor

Når I bliver kunde hos os, indsamler vi noget data på vores kontaktpersoner som følger:

  • navn
  • telefonnumre
  • mailadresse 
  • virksomhed
  • arbejdsadresse

Formålet er at kunne kommunikere med dig omkring den løbende drift af vores aftaler eller en konkret opgave og at kunne fremsende fakturaer. 

Vi gemmer oplysningerne på fakturaer i minimum 5 år i henhold til lovens krav. På samme måde gemmer vi korrespondance med dig omkring tilbud, specifikation af ydelser og lign. I minimum 5 år efter ophør af samarbejde med den virksomhed du har repræsenteret.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS.
 

13. Vores tredjeparts dataprocessorer

Vi anvender en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt, og alle er i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR). 

  SendGrid (Privacy Policy)

  Dynamicweb (Privacy Policy)

  Hostnordic (Security and Compliance)

  Microsoft Dynamics 365 (Security and Compliance)

  Microsoft Office 365 (Privacy Statement)

  E-Conomic Privacy Policy)

 Flex Media Services ApS

  SIA Riga Web Development

  Digital Ocean

  Vultr

 

14. Datakrænkelser 

Vi vil rapportere enhver ulovlig datakrænkelse af denne hjemmesides database eller databaser fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer eller myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret på en identificerbar måde er blevet kompromitteret.
 

15. Dataansvarlige  

Dataansvarlige for denne hjemmeside er: Flex Media, en dansk privatejet virksomhed med CVR-nummer 25857682 og med følgende kontor:  

Flex Media 
Telegade 1, 1. sal 
2630 Taastrup 
Telefon +45 48 17 66 66 
E-mail: info@flex-media.dk  
www.flex-media.dk
 

16. Sikkerhed

Vi bruger rimelige midler for at beskytte dine personoplysninger på vores webplatform. Internettet er dog ikke er et 100 % sikkert miljø, og derfor kan vi ikke sikre eller garantere for bl.a. sikkerheden af de ​​oplysninger, som du sender til os via formularer fra vores website, og derfor skal du ikke sende personfølsomme og/eller fortrolige oplysninger i dine e-mails til os. 

Vi arbejder altid på at forbedre vores sikkerhedsprocedurer, da internettet er i konstant udvikling.
 

17. Ret til adgang og at blive glemt 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har om dig og til at få slettet eller anonymiseret de personoplysninger vi har registreret om dig.  

Ydermere har du i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre online på vores website. 

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data ”slettet” fra vores databaser.  Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme, dog forbeholder vi os retten til at gennem oplysninger omkring indgåelse af aftalegrundlag, specifikation af ydelser og anden information omkring samhandelsforhold, der kan være af betydning for opgaven løsningens udførelse, løsning, resultat og samhandelsforhold.  

Vi vil reagere uden unødig forsinkelse (og under alle omstændigheder inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning, selvom dette kan udvides i vanskelige tilfælde).  

Flex Media 
Telegade 1, 1. sal 
2630 Taastrup 
Telefon +45 48 17 66 66 
E-mail: info@flex-media.dk  
www.flex-media.dk

Når en anmodning om adgang/download er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning, vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig.
 

18. Frasigelse af rettigheder

I forbindelse med et ønske om at blive slettet/anonymiseret, frafralder kunden samtidig muligheden for at gøre indsigelse mod leverede ydelser i nogen form.. Alle de ydelser Flex Media leverer, er specifikke i henhold til den enkelte kunde, og såfremt kommunikation omkring ydelsernes art, funktion, virkemåde mv. er slettet/anonymiseret i henhold til Persondataforordningen, har Flex Media derfor ingen mulighed for at dokumentere en sags forløb.
 

19. Spørgsmål omkring persondatapolitikken 

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du ønsker at klage over en mulig overtrædelse persondataforordningen, bedes du kontakte os:  

Flex Media 
Telegade 1, 1. sal 
2630 Taastrup 
Telefon +45 48 17 66 66 
E-mail: info@flex-media.dk  
www.flex-media.dk

Når et spørgsmål omkring privatlivspolitik eller persondata er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig.
 

20. Databehandleraftale

Vores databehandleraftale er en integreret del af vores handelsbetingelser, og træder i kraft i forbindelse med et samarbejde, og forbliver aktiv gennem samarbejder. Databehandleraftalen kan rekvireres fra Flex Media (se punkt 18 for kontaktoplysninger).
 

21. Klageinstans 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
 

22. Retstvister

Hvis eventuelle tvister mellem kunden og Flex Media ikke kan løses parterne imellem, skal disse afgøres ved Retten i Glostrup.
 

23. Markedsføring

Flex Media vil pr. mail sende nyhedsbreve om online marketing, CMS systemer, aktiviteter vi afholder og anden information indenfor vores forretningsområde til vores kunder.
 

24. Ikrafttrædelse

Forretningsbetingelserne er gældende pr. 1. oktober 2020.