Flex Media

Forretningsbetingelser for Flex Media

1. ANVENDELSE

Forretningsbetingelserne finder anvendelse i alle forhold mellem kunden og Flex Media, medmindre der er indgået en særlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse betingelser er fraveget.

2. PRODUKTER OG YDELSER

De produkter der er omfattet af forretningsbetingelserne er udarbejdelse af hjemmeside, webhotel (med eller uden tilhørende e-mail løsning) samt andre produkter og ydelser, som kunden modtager fra Flex Media i forbindelse med SEOsite.

3. INDGÅELSE AF AFTALEN

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt. Dette sker ved at kunden underskriver en ordrebekræftelse, eller ved at kunden via e-mail bekræfter, at denne gerne vil benytte sig af et modtaget tilbud fra Flex Media. I denne forbindelse accepterer kunden nærværende forretningsbetingelser, hvormed Flex Media kan påbegynde leverancen af de aftalte produkter og ydelser. Kunden forpligter sig til at levere alt relevant materiale til brug for oprettelse af webhotel, hjemmeside og SEO analyse, og dette skal være modtaget af Flex Media 7 dage fra aftalt opstartsdato. Flex Media vil herefter oprette en hjemmeside uden design, men med nogle tekster og evt. logo og billeder fra kundens eksisterende hjemmeside. Hvis ikke kunden har en eksisterende hjemmeside, vil Flex Media lægge et midlertidigt indhold på hjemmesiden. Den nyoprettede hjemmeside vil samtidig blive tilmeldt til en eller flere søgemaskiner. Efter oprettelsen af webhotel og hjemmesiden vil Flex Media inden for 3 uger udarbejde den færdige hjemmeside med det materiale, som kunden har leveret, medmindre andet er aftalt. Såfremt kunden ikke leverer sit materiale, vil arbejdet med den endelige hjemmeside udskydes, indtil dette er leveret.
Hvis eventuelle tekster, billeder mv., fra kundens eksisterende hjemmeside og øvrige materiale, som skal anvendes af Flex Media til oprettelsen af hjemmesiden, er ophavsretligt, varemærkeretligt eller på anden måde immaterialretligt beskyttet, skal kunden specifikt ved skriftlig henvendelse informere Flex Media om de materialer, der er beskyttet, og derfor ikke kan anvendes uden et samtykke fra tredjemand. En mundtlig meddelelse ved et møde eller samtale med Flex Media, om at materialet eller dele af materialet er immaterialretligt beskyttet, er derfor ikke tilstrækkelig. Det er kundens ansvar at skaffe samtykket til brug af dette materiale. Hvis kunden ikke giver denne information skriftligt omkring immaterialretligt beskyttet materiale, fraskriver Flex Media sig alt ansvar ved et eventuelt retskrav fra tredjemand. Kunden har derfor selv ansvaret for lovligheden af det materiale, som denne anskaffer eller beder Flex Media om at anvende til brug på hjemmesiden mv. Kunden forpligter sig endvidere til at opgive korrekt navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.
I tilfælde af en opgave mod forventning viser sig for omfattende, forbeholder Flex Media sig retten til at ophæve aftalen uden omkostninger for Flex Media eller kunden.
Alle oplysninger om kunden vil blive behandlet fortroligt. Flex Media er dog berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet samt oplysninger krævet af myndigheder og lignende.
Ved udarbejdelse af statistikker og i forbindelse med salg- og markedsføring forbeholder Flex Media sig retten til at anvende kundens abonnementsoplysninger.

4. LEVERING

Datoen for oprettelsen af webhotel og den midlertidige hjemmeside vil blive betragtet som tidspunktet for levering.

5. OPSIGELSE AF AFTALEN

Ved aftaleindgåelse forpligter kunden sig til en aftaleperiode på 12 måneder fra opstartsdatoen angivet i ordrebekræftelsen, medmindre anden aftaleperiode er aftalt. Der vil ske automatisk fornyelse af aftalen, såfremt Flex Media ikke har modtaget en opsigelse senest 3 måneder før, den nye aftaleperiode begynder.
Hvis kunden ønsker at opsige aftalen, skal der ske skriftlig henvendelse til Flex Media enten via mail på info@flex-media.dk eller ved anbefalet brev. En opsigelse pr. mail er først endelig, når kunden har modtaget en kvittering på opsigelsen fra Flex Media. Kunden skal ved opsigelsen oplyse om kundenavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer.
Hvis Flex Media ønsker at opsige en aftale, uden at der er sket en misligholdelse fra kundens side, kan aftalen til enhver tid opsiges skriftligt eller elektronisk med én måneds varsel. I en sådan situation, vil forudbetalt beløb tilbagebetales til kunden. Flex Media kan endvidere opsige del- og/eller tillægsprodukter (fx grundet ændringer af/i teknologi). Opsigelse af del- og/eller tillægsprodukter giver ikke kunden ret til opsigelse af aftalen. Såfremt der er foretaget særskilt betaling for disse del- og/eller tillægsprodukter, vil forudbetalt beløb blive tilbagebetalt.
Ved en opsigelse lukkes der ned for hjemmesiden, mv. ved førstkommende hverdag efter aftaleperiodens ophør. Flex Media gør i den forbindelse opmærksom på, at kunden selv er ansvarlig for at foretage backup af mails, data, mv. inden denne tidsfrist.
Endvidere beholder Flex Media ved en opsigelse rettighederne til hjemmesiden, webhotel, landingssider, know-how, billeder, videoer mv. som er fremstillet af Flex Media og andre produkter/ydelser tilknyttet til aftalen, da disse er ophavsretligt beskyttet. Såfremt kunden flytter domænet til en anden udbyder, vil Flex Media lukke alle services tilknyttet domænet.

6. INDHOLDET AF AFTALEN

Flex Media opretter og programmerer en hjemmeside. I aftaleperioden vil Flex Media vederlagsfrit redigere, oprette og slette almindelige billeder og tekster, såfremt kunden anmoder om dette. Rettelser foretages som udgangspunkt indenfor 7 arbejdsdage efter modtagelse af materiale, men kan variere i henhold til ferie, helligdage, løsning el. andet. Efter 24 måneder tilbydes der et redesign af hjemmesiden.
Hvis kunden ønsker særlige programmeringsprodukter (fx specielle formularer, produktvælger, mv.), kan dette aftales særskilt med Flex Media. Der skal her gøres opmærksom på, at sådanne produkter ikke kan tages med ved en kundes eventuelle opsigelse, samt at ekstra vedligehold af produktet kan være nødvendigt, hvorfor der kræves særskilt betaling for produktet og vedligeholdelse af dette.
Vedrørende leverancer af server- og liniekapacitet forventer Flex Media af kunden, at der ikke foretages ekstreme eller urimelige belastninger. For en afklaring af webhotellets specifikke indhold (fx serverplads, antal e-mails og besøgende pr. dag, mv.) henvises til webhotellets indholdsbeskrivelse, som kan oplyses ved henvendelse til Flex Media.

7. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser, der aftales mellem kunden og Flex Media, er eksklusiv moms, og der faktureres på månedlig basis, medmindre andet er aftalt. Det fakturerede beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato, og der faktureres forud for den aftalte abonnementsperiode. Kunden vil blive tilmeldt betalingsservice kort efter aftaleindgåelsen. Såfremt kunden ikke er tilmeldt betalingsservice, påregnes et gebyr på kr. 50,00 pr. faktura.
I tilfælde hvor opstartsdato ligger i indeværende måned for aftaleindgåelsen, vil der, grundet Flex Medias krav om forudbetaling og tilmelding til betalingsservice, faktureres manuelt for indeværende måned og efterfølgende måned på én faktura.
Flex Media forbeholder sig retten til at viderefakturere til kunden, såfremt at Flex Media bliver pålagt at betale for moms i tilfælde, hvor det oplyste momsnummer ikke eksisterer eller indeholder fejl.
Der sker en justering af prisen på 5 % hvert år i januar måned.

8. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN

Ved væsentlig misligholdelse forbeholder Flex Media sig retten til at opkræve det skyldige beløb for hele aftaleperioden på én gang, uanset om der er tale om en aftaleperiode på 12 måneder eller et andet antal måneder. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, at kunden ikke betaler det skyldige beløb efter modtagelse af første og anden rykker vedrørende samme betalingskrav fra Flex Media. Det anses endvidere som en væsentlig misligholdelse, hvis kunden ikke betaler rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, eller hvis kunden gentagene gange anvender hjemmesiden, webhotel eller mail på ulovlig eller uetisk vis.
Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, vil Flex Media påregne 1,0 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen samt sende to rykkerskrivelser af kr. 100,00 pr. stk. med minimum 10 dages mellemrum.
Såfremt det skyldige beløb ikke betales efter to rykkerskrivelser for samme krav, eller hvis der ikke betales rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, vil Flex Media sende en faktura med henblik på opkrævning af Flex Medias fulde tilgodehavende for aftaleperioden, da der dermed er tale om en væsentlig misligholdelse fra kundens side. Hvis kunden ikke betaler det fulde tilgodehavende, sender Flex Media én rykkerskrivelse af kr. 100,00, og hvis kunden ikke betaler herefter, vil Flex Media foretage retslige skridt med henblik på inddrivelse af deres krav.
De afdrag på gæld som kunden måtte betale til Flex Media i forbindelse med rykker- og inkassobreve, vil først blive afskrevet på renter og gebyrer.
Flex Media forbeholder sig retten til at lukke hjemmesiden, webhotel, mail og/eller stoppe alt arbejde (fx udarbejdelse af landingssider) uden varsel, såfremt kunden ikke betaler rettidigt. Disse vil først blive genåbnet, når Flex Media har modtaget sit fulde tilgodehavende, og der vil ikke ske nogen levering af løbende ydelser, før det skyldige beløb er betalt. Fortsat levering af nogle ydelser ved ikke rettidig betaling medfører ikke, at kunden kan påberåbe sig alle ydelser i aftalen leveret.
Flex Media forbeholder sig endvidere retten til at lukke hjemmesiden, webhotel og mail i det tilfælde at kunden anvender hjemmesiden, webhotel og mail på ulovlig, krænkende eller uetisk vis. Flex Media forbeholder sig retten til at definere, hvad der kan anses som uetisk. Flex Media vil herefter sikre sig, at gentagelser ikke finder sted, før at der genåbnes for disse. Sker der yderligere misbrug, vil Flex Media lukke for hjemmeside, webhotel og mail, opsige aftalen uden varsel samt fakturere kunden for det fulde tilgodehavende på én gang. Flex Media gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage mass-mailing, spam og large-scale e-mailing, hvis modtagerne ikke har accepteret at modtage disse fra kunden.
Materiale (filmklip, billeder, hyperlinks, tekst mv.) der benyttes ulovligt, eller som kan opfattes som krænkende eller uetisk, må ikke anvendes på hjemmesiden. Flex Media vil i disse situationer forbeholder sig retten til at slette materialet uden varsel.
Ved kundens misligholdelse af aftalen er Flex Media berettiget til at søge erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Kunden gøres opmærksom på, at brugen af ophavsretlige værker, know-how og andre immaterialretligt beskyttede værker (fx ved uden samtykke at bruge, distribuere eller downloade disse), anses som en krænkelse af tredjemands rettigheder. Kunden bør derfor sikre sig ved brugen af disse at have modtaget et udtrykkeligt samtykke fra rettighedshaver. Flex Media fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt tredjemands rettigheder bliver krænket i sådanne tilfælde. Kunden skal endvidere være opmærksom på, at såfremt denne eller andre på dennes foranledning anvender billeder mv., fra hjemmesiden, kan dette medfører krav fra tredjemand (fx brug af billeder som Flex Media har købt rettigheden til at bruge på hjemmesiden). Flex Media fraskriver sig også i disse tilfælde ethvert ansvar, såfremt tredjemands rettigheder bliver krænket.
Flex Media skal have skriftlig besked ved anbefalet brev, såfremt kunden melder sig ud af en brancheforening, da branchens logo, betingelser, tekst, billeder mv. dermed ikke må fremgå af kundens hjemmeside. Kunden skal derfor informere Flex Media 30 dage før udmeldelsen, således at alt dette materiale er fjernet ved udmeldelsen. Såfremt kunden ikke overholder dette, kan Flex Media ikke gøres ansvarlig for den fortsatte visning af branchematerialet på hjemmesiden.
Hvis Flex Media står for udarbejdelsen af hjemmesiden, det grafiske layout (billeder, videoer, tekst, meta descriptions, mv.) og udarbejdede landingssider tilknyttet til hjemmesiden, har Flex Media ophavsretten til dette og oparbejdet know-how. Benyttelse af dette beskyttede materiale uden skriftligt samtykke fra Flex Media er ulovligt. Flex Media er endvidere registrant af det primære domæne, og har derfor eneretten til at benytte dette, såfremt samarbejdet ophører mellem kunden og Flex Media. Kunden kan derfor ikke overdrage hjemmesiden, webhotel, mv. til tredjemand og kopiering af det beskyttede materiale vil medfører en konventionalbod på 25.000,- til kunden og eventuel tredjemand. Der skal gøres opmærksom på, at kunden ikke kan fraskrive sig ansvaret, i tilfælde af at tredjemand kopier hjemmesiden, og dermed ulovligt benytter Flex Medias beskyttede materiale helt eller delvist. Såfremt der fortsættes med den ulovlige benyttelse af Flex Medias rettigheder, vil Flex Media foretage retslige skridt med henblik på at få stoppet den ulovlige benyttelse af deres rettigheder. Betaling af konventionalboden udelukker ikke Flex Media fra at søge erstatning efter dansk rets almindlige erstatningsregler.
Flex Media har endvidere ophavsretten til deres forretningsbetingelser, hvorfor disse ikke må anvendes eller kopieres, hverken helt eller delvist, uden Flex Medias skriftlige samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

Flex Media fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade i forbindelse med redelegering af et domæne samt tab af mails, fejl i mailsystemet eller for opståede problemer med mailsystemet. Derfor anbefaler Flex Media, at kunden foretager backups af mails, inden Flex Media begynder med redelegering, opsætning, mv. Flex Media foretager ikke support i forbindelse med kundens import af kontakter og tidligere modtagende, sendte og gemte mails og foretager heller ikke opsætning af e-mailskonti på mobil, tabletter og lignende. Flex Media kan ikke drages til ansvar for tab og skade som følge af inficering af virus, malware og lignende i mail og/eller på hjemmesiden.
Endvidere er Flex Media ikke ansvarlig for data på webhotellet og på diverse mailkonti. Såfremt der sker forstyrrelser i adgangen til systemer og servere, fraskriver Flex Media sig ethvert ansvar ved tab eller skade i forbindelse med disse forstyrrelser. Flex Media vil dog gøre sit bedste for, at der konstant er fuld adgang til dette. Endvidere fraskriver Flex Media sig ansvaret for tab eller skade der skyldes tredjemand (fx problemer der opstår i forbindelse med webhotel).
Ydermere fraskriver Flex Media sig ansvaret for tab og skade grundet opdateringer i søgemaskiner. Flex Media kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger, da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører der står for dette. Flex Media vil dog udarbejde alt materiale i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
Flex Media er ej heller ansvarlig for bortkommen eller beskadigede materialer, som kunden har overdraget til Flex Media. Derfor opfordrer Flex Media kunden til at overdrage kopier af materialet eller selv beholde kopier af det overdragne, således at kunden ikke mister materialet ved beskadigelse eller bortkomst.
Ydermere er Flex Media ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab, samt skade på fast ejendom, løsøre eller andet af værdi. Eventuelle krav mod kunden fra tredjemand kan ikke videreføres til Flex Media.
Flex Media kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser og force majeure-forhold. Force majeure-forhold skal forstås som en ekstraordinær situation, som Flex Media ikke har haft mulighed for at tage højde for eller forudse.

11. VARSLINGER OG ÆNDRINGER I FLEX MEDIAS ELLER KUNDENS FORHOLD

Flex Media varsler kunden via e-mail og/eller SMS i forbindelse med vedligeholdelse. Ændringer i aftalen, der kan påvirke kundens forhold, vil ligeledes blive varslet ved e-mail og/eller SMS. Ændringer der er til gunst for kunden vil blive gennemført uden forudgående varsel. Disse ændringer træder i kraft ved en ny aftaleperiode for den enkelte kunde. Hvis en ændring bliver varslet, således at en kunde ikke kan nå at opsige aftalen, før den nye aftaleperiode begynder, vil den ændrede aftale/de nye aftalevilkår først gælde fra den næst gældende aftaleperiode, medmindre andet er anført.
Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive varslet på Flex Medias hjemmeside, medmindre der er tale om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne, hvilket vil blive oplyst til kunderne ved e-mail og/eller SMS. Sådanne ændringer vil træde i kraft 8 dage efter offentliggørelsen.
Af hensyn til driften forbeholder Flex Media sig retten til løbende at ændre og foretage rettelser i produkter og ydelser samt stoppe med at tilbyde specifikke abonnementstyper og services. Flex Media forbeholder sig endvidere retten til at ændre navn og/eller virksomhedsform samt til at overdrage den tekniske drift og ydelser til tredjemand. Sådanne ændringer kan ikke medføre ophævelse af aftalen.
Hvis en kundes oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse eller lignende) ændres i abonnementsperioden, er kunden forpligtet til at give Flex Media skriftlig besked hurtigst muligt.

12. RETSTVISTER

Hvis eventuelle tvister mellem kunden og Flex Media ikke kan løses parterne imellem, skal disse afgøres ved Retten i Glostrup

13. MARKEDSFØRING

Flex Media vil pr. mail sende nyhedsbreve og tilbud på produkter, services, mv. til alle kunder.

14. IKRAFTTRÆDELSE

Forretningsbetingelserne for SEOsite og hertil knyttede produkter og ydelser er gældende pr. 04/10 2013.

Kundeudtalelse

Kunden er nummer 1!

Flex Media anbefales for faglig dygtighed, omhu i selvstændig opfølgning på opgaver og den faglige relation, der får kunden til at føle sig som nummer 1.
De opnåede resultater er som lovet.
Samarbejdet med Flex Media er yderst tilfredsstillende.

Adm. dir. Kim Reinhardt, Active Search A/S

Kontakt os

 • Should be Empty:
 • Del
  Cookies

  Cookies

  Vi anvender cookies på vores hjemmeside,
  så vi kan optimere vores hjemmeside og dermed sikre den bedst mulige oplevelse for brugeren.

  Ved at klikke videre accepterer du brugen af disse cookies. Politik omkring brugen af cookies.

  Klik OK